Ang Mga Pakinabang ng Pagbabago

Pinagmulan

Ang terminong 'nagbabago' ay hindi gaanong ginagamit sa mga panahong ito, ngunit kapag naisagawa ang konseptong ito, makakatulong ito sa mga biktima na patawarin ang mga tao na nanakit sa kanila at pinapataas ang posibilidad ng pagkakasundo. Ang pag-aayos, kung posible, ay isang mahalagang bahagi sa maraming 12-hakbang na mga programa tulad ng Celebrate Recovery. Gayunpaman, may mga oras na ang mga pag-aayos ay maaaring hindi posible o makagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti.

Mga pakinabang ng pagwawasto

  • Ang biktima ay mas malamang na makawala sa kanilang galit at patawarin ang gumawa
  • Mas magagampanan ng salarin ang pagkakasalang naramdaman nila sa maling ginawa
  • Kapag ang gumawa ay isang kasosyo sa relasyon, maaari silang makita na mas mahalaga
  • Ang biktima ay mas mababa sa pakiramdam na nasa peligro na masaktan muli ng salarin

Ang mga halimbawa ng pag-aayos ay kasama ang  • Pagkumpisal ng isang paglabag
  • Pagkuha ng responsibilidad para sa maling ginagawa
  • Humihingi ng kapatawaran
  • Nag-aalok ng pampinansyal o iba pang mga uri ng pagbabayad

Ang biktima ay maaaring mag-alok ng mga pag-aayos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nagkasala, at sabihin sa mga nagkasala kung ano ang kailangan nilang gawin upang sumulong, kung mayroon man. Ang paggawa ng pag-ayos bilang isang lumalabag ay mas mahirap. Dapat isaalang-alang ng mga lumalabag ang estado ng pag-iisip ng biktima, kung magkano upang magtapat nang hindi gumagawa ng mas maraming pinsala, ang pinakamahusay na oras upang lapitan ang biktima, at anumang posibleng pagbawi na dapat ihandog, kung kinakailangan.

Pananaliksik

Napagpasyahan ng mga siyentista sa Unibersidad ng Miami na siyasatin ang mga paraan na ginawang posible ang kapatawaran at ang pagiging epektibo ng mga susog. Napag-alaman ng mga mananaliksik na mayroong ugnayan sa pagitan ng kilos ng mga lumalabag sa kilos sa kanilang mga biktima at kung hanggang saan ang mga biktima ay nakapagpatawad. Ang antas ng mas kilos na kilos ay direktang proporsyonal sa lawak ng mga biktima ng kapatawaran na nadama sa paglipas ng panahon. Ang mga kilos na ito ay tila binago rin ang pang-unawa ng biktima tungkol sa nang-agaw at ang relasyon sa isang mas positibong ilaw.

Pinagmulan

Ang kwento nina Jacob at Esau

Ang kwento nina Jacob at Esau ay isang halimbawa ng paggawa ng pag-aayos. Magkapatid ang dalawa. Si Esau, bilang nakatatandang kapatid, ay magmamana ng ari-arian ng kanyang ama, ngunit ginamit ni Jacob ang panloloko upang maalis ang kanyang karapatan sa pagkapanganay. Nagkaroon ng galit si Esau at balak niyang patayin si Jacob bilang paghihiganti (Genesis: 27L41).

Binalaan siya ng kanyang ina na si Rebekah na nasa panganib siya at sinabi sa kanya na bisitahin ang kanyang kapatid na si Laban hanggang sa lumamig si Esau.

Alam ni Jacob ang poot ni Esau, ngunit alam din na dumating ang oras na dapat silang magkita (Genesis 32-33). Nang dumating ang oras, si Jacob ay nagpadala ng mga sugo ng una kay Esau na nagsabi: '' Ang iyong lingkod na si Jacob ay nagsabi, Ako ay nanatili kay Laban at nanatili roon hanggang ngayon. Mayroon akong mga baka at asno, tupa at kambing, mga aliping lalake at babae. Ngayon ay ipinapadala ko ang mensaheng ito sa aking panginoon, upang ako ay makatagpo ng biyaya sa iyong mga mata '(talata 4).

Ang mga sugo ay bumalik, na sinasabi na si Esau ay paparating sa kaniya na may apat na raang lalake. Si Jacob ay natakot at nasa pagkabalisa sa balita. Gumawa siya ng ilang pag-iingat, tulad ng paghati sa kanyang pamilya, mga pag-aari at hayop sa dalawang grupo upang ang ilan sa kanyang pamilya ay makaligtas Kung umatake si Esau.

Nagdasal si Jacob sa Diyos, sinasabing: 'Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita mo sa iyong lingkod. Tanging ang tauhan ko lamang ay tumawid sa Jordan na ito, ngunit ngayon ako ay naging dalawang kampo. Iligtas mo ako, isinasamo ko, sa kamay ng aking kapatid na si Esau, sapagkat natatakot akong siya ay dumating at salakayin ako, pati na rin ang mga ina kasama ang kanilang mga anak. Ngunit sinabi mo na, ‘Tiyak na gagawin kitang maunlad at gagawin ko ang iyong mga supling na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang” (vs. 9-12).

Kinagabihan bago ang pagpupulong, pumili si Jacob ng mga hayop mula sa kanyang kawan bilang regalo para kay Esau at inatasan ang kanyang mga tagapaglingkod na magpatuloy, inaasahan na ang mga regalo ay mapayapa ang kanyang kapatid. Nang papalapit na si Esau, nauna si Jacob sa kanyang pamilya at mga hayop at yumuko sa lupa ng pitong beses.

Nang makita ni Esau si Jacob, tumakbo siya upang salubungin siya. Niyakap siya ni Esau sa pamamagitan ng paghawak ng mga braso sa leeg at paghalik sa kanya. Sabay silang umiyak. Nais ni Esau na ibalik ang regalo ni Jacob sa mga kawan, na sinasabing mayroon siyang sapat sa kanyang sarili, ngunit pinilit ni Jacob. Ang proseso ng kanilang pag-amyenda ay kumpleto na.

Ang pangangailangan para sa kapatawaran

Bilang mga Kristiyano, may mga oras na sasaktan natin ang iba sa pamamagitan ng salita, gawa, o pareho. Ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng pagiging isang Kristiyano (Efeso 4:32). Dapat nating patawarin ang iba kapag sinaktan nila tayo, o hindi patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan.

Kapag tayo ay mga lumalabag, mapapatawad natin ang ating sarili at humingi ng kapatawaran sa iba. Gayunpaman, hindi natin dapat pahalagahan, dahil lamang sa ating mga biktima ay mga Kristiyano, ang pagpapatawad ay awtomatiko at inaasahan.

Ang mga Kristiyano pati na rin ang mga hindi Kristiyano ay nagpupumilit na patawarin ang mga nanakit sa kanila.

Mahalaga ang tiyempo

Kapag nasaktan ang mga biktima, may posibilidad silang umalis mula sa mga taong nanakit sa kanila. Makikipagpunyagi sila sa galit at pagnanasang maghiganti tulad ng ginawa ni Esau. Karaniwan ay hindi posible ang mga pag-amyenda hanggang sa ang biktima at ang lumalabag ay pareho handa na pakinggan at tanggapin ang bawat isa sa isang lohikal na paraan na may emosyon na nasuri.

Marahil ay nais ng isang biktima na pakinggan ang nagkasala na kinikilala na may nagawa silang mali at humingi ng kapatawaran kung wala man. Gayunpaman, ang mga biktima ay maaaring nawalan ng pagtitiwala sa lumalabag at natatakot na makaranas sila ng mas maraming saktan mula sa kanila kung susubukan nilang pag-usapan ito. Tulad nina Jacob at Esau, dapat lumipas ang oras bago posible ang pagsasabwat.

Maaaring magtagal bago maginhawa ang pakiramdam ng mga biktima sa pag-uusap tungkol sa kaganapan. Ang mga lumalabag ay maaaring makaramdam ng pagkainip. Nais nila na ang sitwasyon ay matapos na at makaramdam ng pagsasara, ngunit dapat silang maghintay hanggang sa ang mga biktima ay pakiramdam na handa na makipag-usap tungkol sa kanilang mga damdamin at posibleng mga resolusyon.

Pinagmulan

Pagtatapat

Ang pagtatapat ay mabuti para sa mga lumalabag at biktima. Ang mga lumalabag ay maaaring bahagyang mapawi ang kanilang pakiramdam ng pagkakasala at pagkilala sa sarili. Mas madali din nilang patawarin ang kanilang sarili at tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Kapag lumalapit ang mga lumalabag sa kanilang mga biktima, dapat nilang gawin ito nang may kababaang-loob at paggalang, katulad ng paraan ng paglapit ni Jacob kay Esau.

Nanalangin si Jacob sa Diyos para sa tulong muna upang matiyak na siya ay nasa tamang pag-iisip bago lumapit kay Esau. Sa parehong paraan, dapat tayong humingi sa Diyos ng karunungan at hindi manalig sa ating sariling pag-unawa (Kawikaan 3: 5-6).

Kailangang maunawaan ng mga biktima na ang mga lumalabag ay tunay na humihingi ng paumanhin sa kanilang nagawa pagkatapos ng pagtatapat. Ang kaalamang ito ay maaaring magsimula sa kanilang kakayahang patawarin sila. Kung hindi lubos na naintindihan ng nagkasala ang pinsala na kanilang nagawa, ang mga biktima ay maaari ding makahanap ng kapayapaan ng isip sa pamamagitan ng pagbabahagi kung paano sinaktan sila ng mga nagkasala at / o mga aksyon. Kung gayon ang mga biktima ay tiniyak na ang mga lumalabag ay tunay na nakakaunawa at 'nakakuha' ng pinsala na nagawa nila.

Dapat mag-ingat ang mga lumalabag kung ano at paano sila magtapat, upang hindi nila saktan ang kanilang mga biktima. Ang mga dahilan at katuwiran ay nakakalayo. Kailangang ituon ng mga lumalabag ang pagtatapat sa kanilang bahagi ng problema.

Kapag hindi gumagana ang pag-aayos

Ang mga susog ay nangangailangan ng isang bilang ng mga kundisyon upang gumana. Minsan ang mga pagtatangka sa pag-ayos ay maaaring gumawa ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti.

Ang parehong mga biktima at transgressors ay kailangang kilalanin na ang isang maling gawain ay naganap at na ang isang proseso ng pag-aayos ay makakatulong para sa kanilang dalawa. Kailangan din nilang maging nasa tamang kaisipan, isang proseso na tumatagal ng oras.

Kailangang maging kalmado at isang lohikal na diskarte sa lugar. Kapag pinaglaruan ang malalakas na emosyon, sasabihin at gagawin ng mga tao ang mga bagay na pinagsisisihan nila kalaunan. Hindi lahat ng sitwasyon ay tumatawag para sa mga pag-aayos. Ang ilang mga sitwasyon ay maaaring lumitaw na kinakailangan ito sa ibabaw, ngunit kapag pinag-aralan, ang mga pag-aayos ay mas makakagawa ng pinsala kaysa sa mabuti.

Pangwakas na saloobin

Ang mga pagbabago ay maaaring maging isang kamangha-manghang tool upang mapagtagumpayan ang galit at saktan, tulungan kaming patawarin ang ating sarili at ang iba, at ibalik ang mga ugnayan kung tama natin itong ginagamit.