Pag-iisa: Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa pagiging Single

Ang Bibliya ay may ilang mga bagay na sasabihin tungkol sa pagiging walang asawa. Kung nais mong malaman kung ano ang mga bagay na iyon, dapat mong saliksikin ang mga banal na kasulatan dahil nagbibigay ang Bibliya ng ilang mahahalagang aral tungkol sa pagiging walang asawa pati na rin tungkol sa kasal.

Pag-iisa Ayon sa Lumang Tipan

Ang kasal ay itinalaga ng Diyos, ayon sa Genesis 2 nang iharap niya ang unang babae sa unang lalaki. Hindi ito nangangahulugan na ang kasal ay sapilitan para sa lahat ng mga tao. ni hindi nangangahulugan na ang pag-aasawa ay kalooban ng Diyos para sa lahat.Ang sariling anak ng Diyos ay nanatiling walang asawa, at gayon din sina Jeremias at Paul at marami pang iba na mga lingkod ng Diyos.Binibigyan tayo ng Lumang Tipan ng maraming halimbawa ng mga diyos na may edad na pang-adulto. Ito ay dapat na isang paggising para sa mga taong patuloy na nagrereklamo tungkol sa pagiging walang asawa. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagkiling sa mga may-asawa, at walang katibayan ngayon na mas gusto Niya ang mga may-asawa kaysa sa mga solong tao.

Mga Singles ng Lumang Tipan

Habang maraming mga walang asawa sa Lumang Tipan, si Jeremias ay isa na namumukod tangi sapagkat ang Diyos ay utos sa kanya na partikular na huwag mag-asawa. Ang plano ng Diyos ay para kay Jeremias na maging isang propeta sa kanyang mga tao. Kasama rito upang manatiling walang asawa si Jeremias kahit na marami sa ibang mga propeta ay kasal.Inatasan ng Diyos si Jeremias, 'Huwag kang magpapakasal, ni magkakaroon ka ng mga anak na lalake o babae sa lugar na ito' (Jeremias 16: 2). Upang higit na gawing komplikado ang mga bagay, sinabi rin kay Jeremias na huwag mag-aral sa mga pangyayaring panlipunan, tulad ng mga kasal at libing (Jeremias 16: 5-9). Ang kanyang buhay ay natupok sa pagtupad ng kanyang papel na makahula nang walang mga nakagagambala.

Si Jeremias ay walang asawa o pamilya. Hindi siya pinayagan na dumalo sa mga pagpapaandar sa lipunan. Upang maitaguyod ito, tinawag siya sa isang hindi nagpapasalamat at hinamak na propesyon. Kahit na, si Jeremias ay nagpapakita ng mga paraan upang magtiyaga. Marahil ang mga paraang ito ay makakatulong din sa iyo.

 1. Alam ni Jeremias na siya ay tinawag ng Diyos para sa isang tiyak na layunin, at sineryoso niya ang kanyang tungkulin.
 2. Nais ni Jeremias na kalugdan ang Diyos sa kanyang sariling gastos.
 3. Tiwala ang propeta na alam ng Diyos kung ano ang pinakamahusay para sa kanya.
 4. Nakita ng umiiyak na propeta ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos at hindi sa kanya.
 5. Nakatuon si Jeremias sa walang hanggan sa halip na temporal.
 6. Ang pangunahing propeta ay pinanatiling bukas ang isang linya ng komunikasyon sa Diyos.
 7. Napagpasyahan ni Jeremias na walang anumang mahirap para sa Diyos (Jeremias 32:17).

Pag-iisa Ayon sa Bagong Tipan

Nagbibigay ang Bagong Tipan ng karagdagang pananaw sa pananaw ng Diyos hinggil sa pagiging walang asawa. Itinuro ni Jesus na ang pagiging walang asawa ay magiging isang regalo mula sa Diyos. Nakasaad sa Mateo 19: 11-12 na ang isang nag-asawa ay dapat iwan ang kanyang mga magulang at manatiling kasal, ngunit ang taong mananatiling walang asawa ay hindi nagdadala ng responsibilidad ng kasal.Si Hesus ang ating modelo at isang perpektong halimbawa ng kung paano natin dapat buhayin ang ating buhay. Si Hesus ay hindi kasal. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga tao ay hindi dapat magpakasal kung ito ay kalooban ng Diyos. Nanatiling walang asawa si Hesus sapagkat kalooban ng Diyos na Siya ay maging walang asawa.

Nanatiling walang asawa si Paul, at nagbibigay siya ng mahusay na payo sa mga nakikipag-usap sa kanilang sariling pagiging walang asawa. Ang isang mabuting pananaw sa paniniwala ni Paul tungkol sa pagiging walang asawa at pag-aasawa ay matatagpuan sa Unang Mga Taga-Corinto Kabanata 7.

Manatiling Single Ayon sa Unang Corinto 7

Maraming sasabihin si Paul tungkol sa pagiging walang asawa sa Unang Mga Taga Corinto 7.

 • Ang pagiging walang asawa ay regalong mula sa Diyos (Talata 7).
 • Ang isang may-asawa ay nag-aalala tungkol sa paglilingkod sa Diyos at kalugod-lugod ang asawa (Bersikulo 26-35).
 • Ang kabanalan ay nagdudulot ng kalayaan upang paglingkuran ang Diyos na walang hadlang (Bersikulo 32-35).
 • Ang mga taong hindi kasal ay maaaring bumuo ng isang malalim na kaugnayan sa Diyos dahil mayroon silang mas kaunting mga nakakaabala (Talata 35).

Ibinigay ni Paul ang mga paksa tungkol sa pag-aasawa, pagiging walang asawa, at pagpipigil sa sarili sa pagsasabing, 'Nais kong lahat ng mga tao ay tulad ko. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang regalong mula sa Diyos, ang isa ay may ganitong regalong, ang iba ay mayroon iyon. Ngayon sa mga walang asawa at mga babaeng balo, sinasabi kong mabuti para sa kanila na manatiling walang asawa tulad ng sa akin. Ngunit kung hindi nila mapigilan ang kanilang sarili, dapat silang magpakasal, sapagkat mas mainam na magpakasal kaysa mag-apoy sa pag-iibigan '(1 Corinto 7: 7).

Mga Singles ng Bagong Tipan

Sina Maria at Marta, kasama ang kanilang kapatid na si Lazarus, ay nanatiling walang asawa. Matapat silang naglingkod sa Diyos at malapit at matapat na kaibigan ni Hesus na nanatiling walang asawa.

Si Maria Magdalene ay isa ring matalik na kaibigan ni Hesus na hindi nag-asawa.

Mag-asawa o Hindi Mag-aasawa?

Dahil ang pag-aasawa at pagiging walang asawa ay parehong mga regalo mula sa Diyos, dapat ba ang mga tao ay magpakasal o manatiling walang asawa?

Ang Bibliya ay malinaw tungkol sa pag-aasawa at pagiging walang asawa. Upang matupad ang isang layunin, sinabi ng Bibliya na pinakamahusay para sa ilang hindi mag-asawa. Kung patuloy mong nais na mag-asawa kung may plano ang Diyos na manatiling walang asawa, hindi ka makakahanap ng totoong kapayapaan hangga't nagsusumikap ka na magpakasal. Kung nagkataong mag-asawa ka, hindi ka magiging masaya. Ang malalim na mga pagkabigo sa loob ay laging nandiyan.

Dapat tanungin ng mga tao ang Diyos kung ano ang Kanyang kalooban para sa kanilang buhay. Kung hindi ito kasangkot sa pag-aasawa, dapat nilang tanggapin ang kalooban ng Diyos. Bago mo sabihin na 'Ginagawa ko' sa dambana, tiyaking ito ang nais ng Diyos para sa iyo.

Mga Dahilan na Hindi Mag-asawa

Maraming mabubuting dahilan upang hindi magpakasal. Una sa lahat, ayaw ng Diyos na magpakasal ang lahat. Kung ikaw ay isa sa mga taong iyon, hindi ka dapat labanan laban sa pasya ng Diyos. Alam ng Diyos na ang ilang mga tao ay magkakaroon ng mas maraming oras at gagana nang mas mahusay sa Kaharian ng Diyos kung hindi sila kasal.

Sinusunod ng ilang mga walang asawa ang payo ni Paul na hindi pinuna ang pag-aasawa ngunit sinabi niya na mas gusto ng maraming tao na manatiling walang asawa tulad niya. Sa ganoong paraan maaari nilang italaga ang kanilang sarili sa ministeryo nang walang dagdag na alalahanin ng asawa at pamilya.

Ang ilang mga walang asawa ay komportable sa kanilang buhay at ginusto na manatiling walang asawa dahil mas mahusay nilang mapaglilingkuran ang Diyos.

Mga Dahilan Upang Mag-asawa

Ang Diyos ay tumatawag sa ilang mga tao na magpakasal at ang ilan ay manatiling walang asawa. Ang kasal ay hindi awtomatikong mas mahusay kaysa sa pagiging walang asawa. Samakatuwid, ang mga may-asawa ay hindi dapat maglagay ng pasanin sa mga solong tao upang magpakasal. Ang pagiging walang asawa at kasal ay mga regalo mula sa Diyos na magagamit ng mga tao para sa kaluwalhatian ng Diyos.

Mahalagang tanggapin ang sitwasyon na ibinigay sa iyo kung ito ay mag-asawa o hindi magpakasal. Gayunpaman, may mga dahilan upang magpakasal.

 1. Sinabi ng Diyos, 'Hindi mabuti para sa tao na mag-isa' (Genesis 2:18). Sa perpektong pag-aasawa, mayroong malapit na pagsasama at suporta sa isa't isa. Ang Diyos ang nagtalaga ng kasal, at ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
 2. Ang mga nag-asawa ay nakakahanap ng pabor sa Panginoon. 'Ang sinumang makasumpong ng asawa ay makakahanap ng isang magandang bagay at tatanggap ng pabor ng Panginoon' (Kawikaan 18: 22).
 3. Ang Diyos ay binigyan ng karamihang tao upang hangarin ang matalik na pakikipag-sex at mga bata, ayon sa Malakias 2:15. Nais ng Diyos na mapalawak ang kanyang kaharian sa ganitong paraan.
 4. Kung ang isang tao ay walang regalong walang asawa, dapat siyang mag-asawa 'sapagkat mas mahusay na magpakasal kaysa mag-burn ng pag-iibigan' (1 Corinto 7: 8).
 5. Inihambing ng Diyos ang kanyang kaugnayan sa simbahan sa kasal (Isaias 54: 5; Jeremias 31:32; Oseas 2:16; Mga Taga-Efeso 5: 22-3;).
 6. Maiiwasan ng mga may-asawa ang mga kasalanan ng pakikiapid at sekswal na imoralidad (Galacia 5: 18-21)
 7. Ang mga may-asawa ay may isang taong masasaksihan sa kanilang buhay, ayon kay Susan Sarandon sa pelikula Maaari ba tayong sumayaw.

Single ka ba o may asawa na?

 • SINGLE
 • KASAL